IAF Inspektionen för arbetslöshetsförsäkringen

Förslag till fördelning av tillfälligt bidrag till arbetslöshetskassorna

Inspektionen för arbetslöshetsförsäkringen, IAF, har fått i uppdrag av regeringen att ta fram ett förslag för hur ett tillfälligt bidrag om 100 miljoner kronor till arbetslöshetskassorna ska fördelas. Syftet med bidraget är att ha så stor positiv påverkan på deras samlade handläggningstider som möjligt.

IAF har tagit fram ett förslag på fördelning av bidraget som baseras framförallt på inflödet av ärenden till arbetslöshetskassorna. Förslaget innebär att arbetslöshetskassor som fram till nu har haft störst ärendeinflöde och därmed löper störst risk för ökade handläggningstider får störst bidrag.

Utöver att basera fördelningen på ärendeinflödet, föreslås samtliga arbetslöshetskassor också ges ett bidrag på 200 000 kronor. Detta basbelopp syftar till att minska risken för förlängda handläggningstider hos framförallt mindre arbetslöshetskassor som bedöms vara mer sårbara för sjukfrånvaro.