IAF Inspektionen för arbetslöshetsförsäkringen

Underrättelser och sanktioner 2019

Det var män, de som var upp till 24 år och de som endast hade grundskoleutbildning som i relation till antalet ersättningstagare både fick flest underrättelser och flest sanktioner när de hade misskött sig eller sitt arbetssökande, förlängt tiden i arbetslöshet eller orsakat arbetslösheten. Så såg det ut både 2018 och 2019 för både arbetssökande med arbetslöshetsersättning och för deltagare i arbetsmarknadspolitiska program som fick aktivitetsstöd, utvecklingsersättning eller etableringsersättning.

Detta framkommer i IAF:s nya rapport med statistik över Arbetsförmedlingens, arbetslöshetskassornas och Försäkringskassans olika delar av kontrollarbetet inom de fyra former av ersättning som den som är öppet arbetslös eller deltar i ett arbetsmarknadspolitiskt program kan få: arbetslöshetsersättning, aktivitetsstöd, utvecklingsersättning och etableringsersättning.

Fokus på underrättelser och sanktioner

I den här rapporten fokuserar vi på de underrättelser som Arbetsförmedlingen skickar när det finns skäl att anta att arbetssökande eller programdeltagare inte uppfyller villkoren för att få ersättning, och på de sanktioner som arbetslöshetskassorna respektive Arbetsförmedlingen beslutar om. Statistiken visar även följande resultat för 2019:

  • Arbetsförmedlingen skickade flest underrättelser när arbetssökande och deltagare i arbetsmarknadspolitiska program hade misskött sig eller sitt arbetssökande, vanligtvis genom att inte lämna in sin aktivitetsrapport till Arbetsförmedlingen i tid. 
  • Arbetslöshetskassan Alfa var den arbetslöshetskassa som tog emot och prövade flest underrättelser från Arbetsförmedlingen. 
  • I genomsnitt ledde 93 procent av alla underrättelser som arbetslöshetskassorna prövade till att den arbetssökande fick en sanktion. När det gäller Arbetsförmedlingens beslut för programdeltagare var sanktionsgraden något högre. 
  • Arbetsförmedlingens handläggningstid var nästan fyra gånger så lång som arbetslöshetskassornas, när det gäller prövning av de underrättelser som ledde till beslut om sanktion. 
  • Det vanligaste sanktionsbeslutet var en varning, och det vanligaste avstängningsbeslutet var avstängning från ersättning i en (1) dag. 
  • Försäkringskassan verkställde en betydligt större andel beslut om avstängning från ersättning inom etableringsersättningen än inom aktivitetsstödet och utvecklingsersättningen.

Återkommande granskningar av kontrollarbete

Denna rapport är en del av IAF:s återkommande granskningar inom kontrollarbetet, en ny granskningsmodell som vi har utvecklat under 2020. Syftet är att på ett effektivt sätt genomföra granskningar av ett par centrala områden varje år, för att få en bred och övergripande bild av tre aktörers samlade kontrollarbete inom fyra olika ersättningsformer. Rapporten innehåller en klickbar innehållsförteckning och länkar som möjliggör en enkel navigering mellan de fem kapitlen och de cirka 100 tabellerna och diagrammen för dig som läser rapporten på en bildskärm eller läsplatta.

Rapport 2020:16 publicerades den 10 december 2020. Efter att rapporten publicerats uppmärksammades att antalet skickade underrättelser per tusen ersättningstagare för manliga programdeltagare inom aktivitetsstödet och utvecklingsersättningen var felaktigt. Även det totala antalet avstängningsbeslut för programdeltagare var felaktigt. Det gällde inom aktivitetsstödet och utvecklingsersättningen, samt etableringsersättningen.

Utifrån detta har IAF reviderat rapporten. En reviderad version publicerades den 24 juni 2021