IAF Inspektionen för arbetslöshetsförsäkringen

Analys och utvärdering av arbetslöshetskassornas handläggningstider 2020

IAF har fått i uppdrag av regeringen att granska, analysera och utvärdera orsakerna till långa handläggningstider hos vissa arbetslöshetskassor under 2020. I granskningen har det även ingått att analysera hur handläggningstiderna har påverkats hos de arbetslöshetskassor som har haft en stor ökning av ersättningsansökningar under året samt att undersöka hur arbetslöshetskassorna har använt det tillfälliga bidrag som betalades ut 2020 och om det fick någon effekt.

Granskningen visar att samtliga arbetslöshetskassor fick en ökning av nya ersättningsärenden under 2020 jämfört med året innan. Ökningen innebar att i stort sett alla arbetslöshetskassor hade fler nya ersättningsärenden varje vecka under förra året jämfört med samma vecka året innan. 

Den stora ökningen av ersättningsärenden påverkade i stor utsträckning arbetsbelastningen hos samtliga arbetslöshetskassor under 2020, något som i flera fall ledde till förlängda väntetider.

Andra faktorer som påverkade arbetsbelastningen hos kassorna var de tillfälliga regeländringarna, att korttidsarbete blev vanligare, en ökad mängd underrättelser och fler nya medlemmar.

Fyra arbetslöshetskassor hade långa väntetider

Sedan februari 2021 använder IAF måttet väntetid för att mäta handläggningstid. De arbetslöshetskassor som hade långa väntetider under 2020 var Arbetslöshetskassan Alfa, Småföretagarnas, Hotell- och restauranganställdas och Handelsanställdas arbetslöshetskassor.

  • Arbetslöshetskassan Alfa och Småföretagarnas arbetslöshetskassa hade långa väntetider redan innan 2020. Det berodde framför allt på organisationsförändringar som innebar att de inte hade tillräckligt med personal för att kunna handlägga ärenden utan förlängda väntetider. När pandemin kom och ärendevolymerna ökade kraftigt blev personalbristen extra påtaglig med ännu längre väntetider som följd. 
  • Hotell- och restauranganställdas arbetslöshetskassa var den arbetslöshetskassa som hade den största procentuella ökningen av nya ärenden under 2020. Ökningen kom dessutom tidigt och varade längre jämfört med andra arbetslöshetskassor. Arbetslöshetskassan hade även den största procentuella ökningen av nya medlemmar under året och en stor ökning av underrättelser från Arbetsförmedlingen. Handelsanställdas arbetslöshetskassa hade en tidig ökning av nya ärenden, men den varade inte lika länge. 

De fyra arbetslöshetskassorna som hade långa väntetider hanterar även utredningskrävande ärenden som ofta innebär att kompletteringar behöver göras, vilket är ytterligare en orsak till att väntetiderna förlängdes.

Arbetslöshetskassornas åtgärder gav effekt på väntetiderna

Sedan september 2021 har väntetiderna för arbetslöshetskassorna sjunkit till nivåer som innebär att ingen arbetslöshetskassa längre uppfyller de kriterier för lång väntetid som IAF har använt i granskningen. Detta visar på att åtgärderna som kassorna vidtog, i kombination med minskat ärendeinflöde, har gett effekt på att förkorta väntetiderna. Arbetslöshetskassorna var totalt sett väl rustade ekonomiskt innan pandemin, vilket innebar att bidraget var ett tillskott men inte avgörande för att arbetslöshetskassorna skulle kunna vidta åtgärder.

För att hantera det ökade ärendeinflödet genomförde arbetslöshetskassorna ett antal olika åtgärder. Några av de vanligaste åtgärderna var övertidsarbete och begränsad tillgänglighet för att frigöra tid till handläggning av ärenden, vilket också var de åtgärder som gav störst effekt på att korta ned väntetiderna. En annan vanlig åtgärd var nyrekryteringar, något som gav en mer långsiktig effekt på väntetiderna. Arbetslöshetskassornas service- och intresseorganisation, Sveriges a-kassor, samordnade även insatser för de två arbetslöshetskassor som hade längst väntetider: Arbetslöshetskassan Alfa och Småföretagarnas arbetslöshetskassa. 

Nya bestämmelser kan underlätta 

IAF anser att det är viktigt att utformandet av nya bestämmelser i arbetslöshetsförsäkringen i så hög utsträckning som möjligt bidrar till att underlätta vid liknande situationer i framtiden genom förenklingar och ökade möjligheter till automatiseringar.