IAF Inspektionen för arbetslöshetsförsäkringen

Arbetslöshetskassornas samverkan

Granskningen av arbetslöshetskassornas samverkan visar att samverkansarbetet i stort sett är ändamålsenligt, men att det finns utvecklingsområden. Ett utvecklingsområde är att arbetslöshetskassorna ökar lyhördheten för alla arbetslöshetskassors behov, särskilt inom it-utveckling. Ett annat område är att ta fram en gemensam plan för krissituationer för att exempelvis motverka stora skillnader i handläggningstider som exempelvis varit en stor utmaning under pandemin 2020.

Att arbetslöshetskassorna samverkar med varandra är viktigt och nödvändigt för arbetslöshetsförsäkringens legitimitet och effektivitet. Arbetslöshetskassorna samverkar främst inom den gemensamma service- och intresseorganisationen Sveriges a-kassor men viss samverkan sker på annat sätt.

Syftet med den här granskningen har varit att identifiera om samverkansarbetet är ändamålsenligt och att identifiera utvecklingsområden.

Granskningen startade innan coronapandemin var ett faktum och är inte en utvärdering av arbetslöshetskassornas hantering av coronapandemins effekter. Däremot berörde granskningen vissa frågor som uppstod under pandemin som var relevanta inom ramen för granskningens frågeställningar.