IAF Inspektionen för arbetslöshetsförsäkringen

Enheten Ersättningsprövnings handläggning och handläggningstider

Arbetsförmedlingens enhet Ersättningsprövning har tidigare befunnit sig i en situation med långa handläggningstider av sanktionsärenden. IAF har granskat enheten Ersättningsprövnings handläggningstider och deras arbete att korta ner dem. Granskningen omfattar även frågan om centralisering av kontrollarbetet på Arbetsförmedlingen har påverkat enheten Ersättningsprövnings handläggning och handläggningstider.

De långa handläggningstiderna, i kombination med det tillfälliga stoppet i Arbetsförmedlingens kontrollarbete våren 2020, resulterade i en ärendebalans som Arbetsförmedlingen kallar för ryggsäcksärenden. IAF har även granskat Arbetsförmedlingens hantering av de så kallade ryggsäcksärendena.  

Här presenterar vi en kort sammanfattning av granskningens slutsatser:

  • Det nya arbetssättet i och med inrättandet av enheterna Granskning och kontroll, tillsammans med Arbetsförmedlingens övriga arbete med att korta handläggningstiderna, har bidragit till att korta enheten Ersättningsprövnings handläggningstider.
  • Arbetsförmedlingens omvända rutin för sammanläggning av underrättelser innebar att likabehandlingsprincipen och förutsägbarheten i rättstillämpningen åsidosattes. 
  • Arbetsförmedlingens avskrivningar av cirka 9 000 sanktionsärenden våren 2020 saknar rättsligt stöd. 
  • Arbetsförmedlingens hantering av ryggsäcksärendena har fått konsekvenser i form av felaktiga utbetalningar från välfärdssystemet. IAF uppskattar den felaktiga utbetalningen till 15 miljoner kronor.
  • Det finns en risk att arbetssökande får sin ersättning tillfälligt stoppad i onödan. Arbetsförmedlingen behöver därför se över arbetsprocessen för att säkerställa att viktig information når handläggarna på enheten Ersättningsprövning i ett tidigt skede.