IAF Inspektionen för arbetslöshetsförsäkringen

Granskning av STs arbetslöshetskassa

IAF har granskat STs arbetslöshetskassas förvaltning, organisation samt handläggning av ärenden.

Förvaltning och organisation

Granskningen visar att arbetslöshetskassa har god förvaltning, goda organisatoriska och allmänna förutsättningarna för att genomföra sitt uppdrag. 

Arbetslöshetskassan har dokumenterade rutiner för den interna styrningen och kontrollen av verksamheten. Utifrån granskningen bedömer IAF att arbetslöshetskassan bedriver ett tillfredsställande arbete även med kontrollen av enskilda ärenden.

Granskningen visar att STs arbetslöshetskassa arbetar strukturerat med uppföljning och har stabil ekonomi.

Handläggningen av ersättningsärenden fungerar bra

Ärendegranskningen visar att de allra flesta ärenden i de granskade ärendetyperna har hanterats på ett bra sätt. Handläggningen går att följa på ett enkelt sätt och arbetslöshetskassan dokumenterar och utreder relevanta uppgifter. Formuleringarna i kommunikationen med medlemmarna är tydliga i de allra flesta fall, och relevanta laghänvisningar framgår i arbetslöshetskassans beslut till medlemmarna.

Brister i dokumentation i samband med återkrav

I granskningen har IAF uppmärksammat brister i dokumentationen i samband med återkrav. I rapporten påpekar vi följande brist: 

  • STs arbetslöshetskassa har i de granskade ärendena inte i tillräcklig omfattning dokumenterat om de i samband med återkraven prövat frågan om eventuell uteslutning eller frånkännande.

IAF bedömer att STs arbetslöshetskassa, genom de åtgärder som redovisats, har åtgärdat den brist som påpekades. Ingen ytterligare uppföljning är därför nödvändig.