IAF Inspektionen för arbetslöshetsförsäkringen

Identifierade risker för felaktiga utbetalningar och bidragsbrott inom arbetslöshetsförsäkringen

IAF har fått i uppdrag av regeringen att ta fram en riskanalys av arbetslöshetsförsäkringen.

I riskanalysen har IAF identifierat ett flera risker för felaktiga utbetalningar, som enligt Ekonomistyrningsverkets klassificering bedöms vara betydande.  De risker som identifieras ligger till grund för de åtgärder som föreslås i handlingsplanen. Riskerna har delats in i följande kategorier: 

  • uppgifter som behövs i handläggningen är felaktiga 
  • oanmälda eller ändrade förhållanden 
  • beslutsrisker 
  • risker hos Arbetsförmedlingen.

Uppgifter som behövs i handläggningen är felaktiga 

Vid handläggningen av ett ärende om arbetslöshetsersättning är behovet av egenrapporterade uppgifter högt. Mängden egeninlämnade uppgifter från den sökande tillsammans med ett förhållandevis stort antal bedömningar i handläggningen är en generell risk för felaktiga utbetalningar. Även felaktig information från tredje part kan innebära en risk för felaktiga utbetalningar. Felaktiga uppgifter i arbetsgivarintyget är problematiska, eftersom uppgifter om arbetstiden och lönen, som ligger till grund för ersättningens storlek, hämtas därifrån. 

Oanmälda eller ändrade förhållanden 

Den som får arbetslöshetsersättning är skyldig att anmäla ändrade förhållanden som kan påverka rätten till ersättning. Arbetslöshetskassorna är beroende av att den sökande själv förstår när ändrade förhållanden ska rapporteras in, även om vissa ändrade förhållanden kan upptäckas av arbetslöshetskassorna genom löpande handläggningsrutiner.

Beslutsrisker 

Vissa bestämmelser inom arbetslöshetsförsäkringen är svårtolkade. Här kan det finnas både en risk för att arbetslöshetskassorna tolkar bestämmelserna både felaktigt och på olika sätt. Ett exempel är tolkningen av företagarreglerna. Införandet av tillfälliga regler innebär också en risk för felaktiga tolkningar. 

Om den ersättningssökande har rätt till ersättning genom flera perioder med arbete som åtskiljs av överhoppningsbar tid, innehåller ärendet bedömningar som i vissa fall kan vara komplicerade. I övrigt kan generellt bristande kontroller i handläggningen leda till felaktiga beslut. 

Risker hos Arbetsförmedlingen 

I de fall kontrollen hos Arbetsförmedlingen brister, kan det ge upphov till risker för felaktiga utbetalningar. Det kan till exempel handla om att information som påverkar ersättningsrätten inte når arbetslöshetskassorna.

Regeringen har också gett IAF i uppdrag att ta fram en handlingsplan för att motverka felaktiga utbetalningar. Den redovisas i en separat rapport med rapportnummer 2021:10 Handlingsplan för att motverka felaktiga utbetalningar.

Rapport 2021:9 har rättats på sidan 8 och 43 då ett skrivfel angav fel SFS-nummer för SFS 2021:663. 

En betydande risk har en väsentlig påverkan antingen på funktion eller förtroende för det undersökta systemet.