IAF Inspektionen för arbetslöshetsförsäkringen

Kommunala arbetsmarknadsanställningar - Hur påverkar de arbetslöshetsförsäkringen?

Kommunerna är sedan länge en viktig aktör som anordnar insatser och aktiviteter som berör många arbetslösa personer. En åtgärd som används inom den kommunala arbetsmarknadspolitiken är kommunala arbetsmarknadsanställningar. I rapporten redovisas resultatet av en granskning med syftet att belysa hur kommunerna använder sig av dessa anställningar och vilka konsekvenser det kan få för arbetslöshetsförsäkringen och dess roll som omställningsförsäkring. Granskningens resultat och slutsatser ska ses som ett bidrag till att belysa arbetslöshetsförsäkringens roll i förhållande till andra aktörer inom arbetsmarknadspolitiken.

Många kommuner erbjuder kommunala arbetsmarknadsanställningar 

Kommunala arbetsmarknadsanställningar finns enligt IAF:s enkätundersökning hos 98 procent av Sveriges kommuner. Det främsta syftet med dessa anställningar är att öka förutsättningarna för arbetslösa att komma närmare den reguljära arbetsmarknaden och mildra verkningarna av arbetslöshet. 

Ekonomiska incitament styr till viss del 

Även om kommunernas främsta intresse är att få arbetslösa i reguljärt arbete eller studier, kan det enligt IAF även finnas ett ekonomiskt incitament att minska kostnaderna för försörjningsstödet. Det framgår av enkätundersökningen att 84 procent av kommunerna har uppgett att en av flera orsaker till att kommunen använder sig av kommunala arbetsmarknadsanställningar är att de vill minska kommunens kostnader. Det framgår även att kommunerna i hög utsträckning informerar om arbetslöshetsersättning och uppmanar personerna att gå med i en arbetslöshetskassa i samband med att de får en kommunal arbetsmarknadsanställning. 

Arbetslöshetsförsäkringen - för att ställa om och göra tiden i arbetslöshet så kort som möjligt.  

Granskningen visar att kommunala arbetsmarknadsanställningar i huvudsak ges till personer som har varit arbetslösa en längre tid och har sin försörjning genom försörjningsstöd. 

Arbetslöshetsförsäkringen är en tidsbegränsad omställningsförsäkring för personer med en anknytning på arbetsmarknaden när de är mellan arbeten. En central utgångspunkt i arbetslöshetsförsäkringen är att ställa om till ett nytt arbete och göra tiden i arbetslöshet så kort som möjligt samt i övrigt uppfylla de krav som ställs på att söka arbete aktivt. 

Många personer med en kommunal arbetsmarknadsanställning har inte en förankring på arbetsmarknaden sedan tidigare och är i behov av stöd. Därför bedömer IAF att det kan finnas en avsevärt högre risk att den målgruppen inte kommer ut i reguljärt arbete. Det riskerar dessutom att inverka på arbetslöshetsförsäkringens roll som en omställningsförsäkring, eftersom den snarare kan användas enbart i försörjningssyfte. Det kan leda till högre kostnader inom arbetslöshetsförsäkringen.