IAF Inspektionen för arbetslöshetsförsäkringen

Övergången mellan arbetslöshetsersättning och aktivitetsstöd

När en arbetssökande skrivs in i ett arbetsmarknadspolitiskt program och byter ersättning från arbetslöshetsersättning till aktivitetsstöd krävs samverkan mellan tre aktörer. Arbetsförmedlingen fattar beslutet om deltagande i programmet, Försäkringskassan fattar beslut om aktivitetsstödet samt betalar ut ersättningen och arbetslöshetskassorna skickar underlag till Försäkringskassans beräkning av aktivitetsstödets storlek. IAF har granskat om samverkan mellan aktörerna fungerar på ett tillfredsställande sätt vid övergången mellan arbetslöshetsersättning och aktivitetsstöd.

Samverkan fungerar i stort, men kan förbättras

IAF bedömer att samverkan mellan Arbetsförmedlingen, Försäkringskassan och arbetslöshetskassorna fungerar i stora drag, både på den övergripande nivån och i enskilda ärenden. Men IAF har också identifierat några utvecklingsområden, till exempel när det gäller informationen till den arbetssökande. Granskningen visar att det kan vara svårt för den arbetssökande att veta vilken aktör hen ska vända sig till i olika frågor. IAF bedömer att det krävs en utökad samverkan både mellan de tre aktörerna och mellan arbetslöshetskassorna, för att säkerställa att den arbetssökande får en tydlig, enhetlig och pedagogisk information. 

Risk för felaktiga utbetalningar

När Arbetsförmedlingen skriver in arbetssökande retroaktivt i ett arbetsmarknadspolitiskt program finns en uppenbar risk att arbetslöshetsersättning och aktivitetsstöd betalas ut för samma period. Det är viktigt att arbetslöshetskassan, Arbetsförmedlingen och Försäkringskassan samverkar i dessa ärenden för att det inte ska ske. 

Risk att arbetslöshetskassorna behandlar ärenden olika

Det finns en risk att lika ärenden behandlas olika av arbetslöshetskassorna, till exempel i frågan om återkrav när arbetssökande har skrivits in retroaktivt i ett arbetsmarknadspolitiskt program. IAF bedömer att risken för att lika ärenden behandlas olika kan minska, om arbetslöshetskassorna stärker sin samverkan i de aktuella frågorna.