IAF Inspektionen för arbetslöshetsförsäkringen

Underlag för bidrag till små arbetslöshetskassor

Sedan 2009 har små arbetslöshetskassor som har höga administrationskostnader fått ett särskilt bidrag från staten. IAF har uppdraget att lämna förslag till regeringen om hur bidraget ska fördelas. För 2021 föreslår IAF att Hamnarbetarnas, Pappersindustriarbetarnas, Sveriges arbetares och Säljarnas arbetslöshetskassa får bidrag till sin verksamhet.

IAF föreslår följande fördelning av bidraget till små arbetslöshetskassor för 2021:

Arbetslöshetskassa Bidrag, kronor
Hamnarbetarnas  1 092 134
Pappersindustriarbetarnas  31 453
Sveriges arbetares 87 735
Säljarnas  1 089 619


Kravet för att komma i fråga för bidraget är att ha färre än 15 000 medlemmar och att administrationskostnaden per medlem är mer än 676 kronor per medlem. Förslaget är beräknat genom en beräkningsmodell som regeringen fastställde 2009. 

Uppdraget att lämna förslag på bidragsfördelning till små arbetslöshetskassor finns i IAF:s regleringsbrev för budgetåret 2021.