IAF Inspektionen för arbetslöshetsförsäkringen

Analys av arbetslöshetskassornas kontrollarbete

IAF har fått i uppdrag av regeringen att undersöka och analysera vilka åtgärder som arbetslöshetskassorna har vidtagit för att motverka felaktiga utbetalningar under 2021 och 2022. Regeringen beslutade under 2021 och 2022 att betala ut bidrag till arbetslöshetskassorna på totalt 20 miljoner kronor för att stärka kontrollarbetet. I granskningen har det även ingått att analysera hur arbetslöshetskassorna har använt bidragen.

Arbetslöshetskassornas kontroller för att motverka felaktiga utbetalningar

Granskningen visar att arbetslöshetskassorna arbetar aktivt med följande kontroller för att motverka felaktiga utbetalningar:

  • Kontroller med hjälp av uppgifter från Försäkringskassan, CSN och Pensionsmyndigheten.
  • Kontroller av att uppgifterna på arbetsgivarintygen är korrekta.
  • Kontroller av tidrapporter mot arbetsgivarintyg.
  • Kontroller av att uppgifterna på ”Ansökan om ersättning” är korrekta.
  • Stickprovskontroller.
  • Handläggare kontrollerar varandras ärenden.
  • Andra kontroller.

Är kontrollerna effektiva? 

IAF kan konstatera att andelen ersättningstagare som fått återkrav har ökat. Det preliminära resultatet från IAF:s pågående omfattningsstudie pekar samtidigt på att de felaktiga utbetalningarna har minskat jämfört med den senaste uppskattningen. Detta kan indikera att arbetslöshetskassornas kontroller har gett effekt.

Granskningen visar dock att effekterna av kontrollerna varierar. En av anledningarna till detta är att arbetslöshetskassorna är beroende av att de ersättningssökande själva lämnar in uppgifter som kassorna behöver för att kunna kontrollera att rätt ersättning har betalats ut. 

IAF bedömer att arbetslöshetskassornas kontroller skulle bli effektivare om kassorna hade möjlighet att hålla inne arbetslöshetsersättning under pågående ersättningsperiod. En ny försäkring, såsom den är utformad i betänkandet Ett nytt regelverk för arbetslöshetsförsäkringen, skulle också öka arbetslöshetskassornas möjligheter att säkerställa korrekta utbetalningar. 

Vad har arbetslöshetskassorna använt bidragen till?

Bidragen har framför allt använts till att finansiera utökade kontroller mot arbetsgivardeklarationerna hos Skatteverket för att kontrollera om den sökandes inkomst är korrekt, och till utbildningsinsatser. I samarbete med Sveriges a-kassor arbetar också arbetslöshetskassorna med att automatisera flera kontroller.

IAF bedömer att arbetslöshetskassorna har satt större fokus på kontrollarbetet och att de gemensamma utvecklingsinsatserna kommer att leda till att fler felaktiga utbetalningar upptäcks. Det beror delvis på de utbetalade bidragen, men även på att arbetsbelastningen som coronapandemin föranledde har minskat och frigjort mer tid för arbetslöshetskassorna att arbeta med kontroller.