IAF Inspektionen för arbetslöshetsförsäkringen

Arbetslöshetskassornas ekonomi 2021

Som tidigare år har IAF granskat arbetslöshetskassornas ekonomi, årsredovisningar och om de uppfyller regelverkets administrativa krav.

Arbetslöshetskassornas klarade ekonomin bra 2021

Liksom 2020 så präglades även 2021 av pandemin med en hög arbetsbelastning hos arbetslöshetskassorna. För att hantera detta har de bland annat ökat antal anställda vilket har lett till högre administrationskostnader. Även kostnaden för finansieringsavgiften har ökat. De ökade kostnaderna har gjort att flera arbetslöshetskassor har höjt medlemsavgifterna. Tack vara detta har arbetslöshetskassorna klarat ekonomin bra under 2021.

Höga kostnader leder till höga medlemsavgifter

Höga kostnader leder till höga medlemsavgifter vilket kan leda till färre medlemmar. En del arbetslöshetskassor har betydligt högre administrationskostnader än andra. Administrationskostnaderna har också ökat under pandemin. För att medlemsavgifterna ska kunna vara så låga som möjligt är det viktigt att arbetslöshetskassorna anpassar sin verksamhet efter den arbetsbelastning de har. Samarbete mellan arbetslöshetskassorna kan också göra att kostnaderna hålls nere.

Arbetslöshetskassornas följer regelverket för årsredovisningarna

IAF:s bedömning är att arbetslöshetskassornas sammantaget följer regelverket för årsredovisningarna. IAF har upptäckt få brister och uppmärksammat de berörda arbetslöshetskassorna på dessa så att de gör rätt i fortsättningen. 

En del arbetslöshetskassor kan behöva förbättra de administrativa rutinerna

Arbetslöshetskassorna ska uppfylla vissa administrativa krav i regelverket. IAF har upptäckt vissa brister och uppmärksammat de berörda arbetslöshetskassorna på dessa så att de gör rätt i fortsättningen.