IAF Inspektionen för arbetslöshetsförsäkringen

Granskning av Akademikernas arbetslöshetskassa

IAF har granskat Akademikernas arbetslöshetskassas förvaltning, organisation samt handläggning av ärenden.

Förvaltning och organisation

Granskningen visar att Akademikernas arbetslöshetskassa har bra organisatoriska förutsättningar och en välfungerande förvaltning. Arbetslöshetskassan har dokumenterade rutiner för den interna styrningen och kontrollen av verksamheten. Arbetslöshetskassan bedriver även systematiska efterhandskontroller av handläggningen genom löpande ärendegranskningar. 

Granskningen visar också att arbetslöshetskassan har bra ekonomi samt en strukturerad uppföljning och kontroll av ekonomin.

IAF bedömer att arbetslöshetskassan har goda allmänna förutsättningar att utföra sitt uppdrag.

Handläggningen av ersättningsärenden fungerar bra

Ärendegranskningen visar att de allra flesta ärenden i de granskade ärendetyperna har hanterats på ett bra sätt. Handläggningen går att följa på ett enkelt sätt och arbetslöshetskassan dokumenterar och utreder relevanta uppgifter. IAF har inte funnit någon anledning till att anmärka några generella brister vid Akademikernas arbetslöshetskassa.