IAF Inspektionen för arbetslöshetsförsäkringen

Granskning av Småföretagarnas arbetslöshetskassa

IAF har granskat Småföretagarnas arbetslöshetskassas förvaltning, organisation samt handläggning av ärenden.

Förvaltning och organisation

Granskningen visar att Småföretagarnas arbetslöshetskassa har bra organisatoriska förutsättningar och en välfungerande förvaltning. Kassan arbetar rutinmässigt med intern styrning och kontroll och följer upp identifierade risker i verksamheten. 

Granskningen visar även att arbetslöshetskassan har bra ekonomi samt en strukturerad uppföljning och kontroll av ekonomin.

IAF bedömer att arbetslöshetskassan har goda allmänna förutsättningar att utföra sitt uppdrag.

Ärendehandläggningen fungerar bra, men har vissa brister

Granskningen av ärendetyperna förstagångsprövningar, underrättelser och återkrav visar att handläggningen vid Småföretagarnas arbetslöshetskassa fungerar bra.

Vid granskningen av enskilda ärenden fann IAF också anledning att påpeka tre generella brister vid Småföretagarnas arbetslöshetskassa:

  • Flertalet av arbetslöshetskassans beslutsbrev i förstagångsprövningarna saknade information om vilken period ersättningen hade beräknats på.
  • Arbetslöshetskassan hade i flera av de granskade ärendena inte i tillräcklig omfattning dokumenterat om de i samband med återkrav hade prövat frågan om eventuell uteslutning eller frånkännande.
  • I flertalet ärenden om återkrav hänvisar inte arbetslöshetskassan till det lagrum som visar på rätten att återkräva felaktigt utbetald ersättning. 

IAF bedömer att Småföretagarnas arbetslöshetskassa har åtgärdat de brister som påpekas i rapporten, genom de åtgärder som har redovisats i arbetslöshetskassans yttrande.