IAF Inspektionen för arbetslöshetsförsäkringen

Arbetslöshetskassornas robusthet för samhällsstörningar, kris och höjd beredskap

IAF har undersökt på vilket sätt arbetslöshetskassorna är rustade inför samhällsstörningar, kris och höjd beredskap. Syftet har varit att ge en övergripande kartläggning av arbetslöshetskassornas robusthet och kontinuitetsplanering för att klara sin myndighetsutövande verksamhet vid sådana händelser. Risken för cyberattacker och störningar i försörjning av varor och tjänster bedöms vara högre än tidigare. Granskningen är föranledd av att omvärldsläget har skärpts och att vikten av krisberedskap har ökat.

Arbetslöshetskassorna bedriver myndighetsutövning och det finns därför argument för att det bör ställas motsvarande krav på arbetslöshetskassorna som på statliga myndigheter vad gäller robusthet för att kunna fullgöra sin myndighetsutövande verksamhet.

Granskningen visar att arbetslöshetskassorna är medvetna om att de har en samhällsviktig verksamhet och flera också uppger att de i hög grad arbetar utifrån de principer som gäller för statliga myndigheter med motsvarande verksamhet, men att det inte fullt ut är tydligt vad det innebär för dem. Det finns ett stort och brett engagemang från arbetslöshetskassorna och Sveriges a-kassor när det gäller säkerhetsarbete och beredskap. Det har uttryckts både från arbetslöshetskassorna och från Sveriges a-kassor att det finns ett behov av en större tydlighet i regelverken avseende vilka krav som ställs på arbetslöshetskassorna vid kris och liknande situationer.

IAF föreslår att regeringen vidare utreder om arbetslöshetskassorna har förutsättningar för att uppnå en robusthet att hantera arbetslöshetsförsäkringen, om arbetslöshetskassorna bör och kan ingå i någon beredskapssektor, om arbetslöshetskassorna kan omfattas av samma regler vid kris och höjd beredskap som gäller för statliga myndigheter samt möjligheten att införa ett regelverk som kan träda in vid händelse av samhällsstörning, kris eller höjd beredskap som påverkar möjligheten för arbetslöshetskassorna att betala ut arbetslöshetsersättning.