IAF Inspektionen för arbetslöshetsförsäkringen

Orsaker till och effekter av långa handläggningstider för underrättelser

Det behövs regler för när a-kassorna kan lägga samman underrättelser inför beslut om sanktioner och tidsfristen för när en arbetssökande kan ansöka om arbetslöshetsersättning behöver bli kortare. Ändringarna skulle bidra till kortare handläggningstid och förbättrad likabehandling i ärenden där a-kassorna ska utreda och besluta om sanktioner gentemot arbetssökande.

Sammanläggning av underrättelser behöver regelstöd

Ett beslut om en sanktion förutsätter att a-kassan har fattat ett beslut om en ersättningsperiod och att den arbetssökande har lämnat in en tidrapport (ansökt om ersättning). IAF har noterat att möjligheten i regelverket för arbetssökande att dröja nio månader med att skicka in sin ansökan om ersättning är en av förklaringarna till lång handläggningstid och sammanläggning av underrättelser. Att det är möjligt att ansöka om ersättning med så lång fördröjning påverkar sanktionssystemets funktion negativt. IAF menar att en kortare tidsgräns för att ansöka om ersättning skulle resultera i att handläggningstiden för ärenden om sanktioner blir kortare.

Granskningen ger stöd för att a-kassorna har följt Sveriges a-kassors handläggarstöd för sammanläggning av underrättelser. En följd av att lägga samman underrättelser enligt handläggarstödet är att sannolikheten för sanktion minskar med lång handläggningstid. IAF menar att det behövs bestämmelser som tydliggör när och hur sammanläggning får göras. IAF tycker att a-kassornas möjlighet att lägga samman underrättelser som i tid ligger efter Arbetsförmedlingens information till den sökande om att en underrättelse är skickad bör begränsas. En sådan förändring skulle medföra att den arbetssökande redan då hen får informationen om underrättelsen har incitament att förändra sitt handlande. I förlängningen skulle sanktionssystemets handlingskorrigerande effekt bli tydligare och mer kraftfull. Arbetslöshetsförsäkringen är en omställningsförsäkring och sanktionssystemet ska medverka till att tiden i arbetslöshet blir så kort som möjligt.

Sammanläggning av underrättelser medför ökade utbetalningar av arbetslöshetsersättning

IAF uppskattar att totalt utbetald arbetslöshetsersättning är 18,1 miljoner kronor till följd av sammanläggning av underrättelser 2021. Granskningen visar dessutom att män står för en förhållandevis stor andel av det beloppet.

IAF konstaterar att a-kassornas tillämpning av sammanläggning av underrättelser resulterar i att arbetssökande får ersättning även för dagar hen har misskött sig. IAF konstaterar också att sanktionssystemet som det är utformat i form av stegvisa sanktioner, som blir mer kännbara vid upprepad misskötsel och tillämpningen av sammanläggning av underrättelser, leder till ett ekonomiskt ojämlikt utfall eftersom män har fler sammanlagda underrättelser och generellt högre dagpenning.

Lång handläggningstid leder till färre sanktioner för män

Granskningen visar att lång handläggningstid minskar sannolikheten för att en underrättelse ger sanktion. Effekten orsakas huvudsakligen av att lång handläggningstid leder till att a-kassorna oftare lägger samman underrättelser. IAF menar att sanktionsgrundande händelser inte behandlas lika eftersom handläggningstiden påverkar antalet underrättelser som skrivs av. IAF fann också att effekten av lång handläggningstid för underrättelser och tillämpningen av sammanläggning leder till att män mer sällan får sanktion, vilket leder till skillnader mellan kvinnor och män.

Återkoppling till arbetssökande dröjer vid lång handläggningstid för underrättelser

Granskningen visar att lång handläggningstid har starkast samband med vilken a-kassa som handlägger underrättelsen och orsaken till underrättelsen. IAF konstaterar att lång handläggningstid för underrättelser i sig är problematiskt, eftersom det innebär att konsekvensen för den arbetssökande vid bristande regelefterlevnad dröjer.