IAF Inspektionen för arbetslöshetsförsäkringen

Underrättelser, sanktioner och verkställanden 2022

Den här statistikrapporten ger en övergripande bild av Arbetsförmedlingens, arbetslöshetskassornas och Försäkringskassans kontrollarbete under 2022. Statistiken täcker arbetssökande som fick eller begärde arbetslöshetsersättning, och programdeltagare som fick eller hade möjlighet att få aktivitetsstöd, etableringsersättning och utvecklingsersättning under 2022.

Statistiken visar bland annat följande resultat för 2022:

  • Antalet skickade underrättelser ökade från 2021 till 2022 i förhållande till antalet ersättningstagare för arbetslöshetsersättningen, etableringsersättningen och utvecklingsersättningen för kvinnor och män tillsammans. Antalet skickade underrättelser minskade från 2021 till 2022 i förhållande till antalet ersättningstagare för både kvinnor och män med aktivitetsstöd.
  • Arbetsförmedlingen skickade flest underrättelser om att aktivitetsrapporten inte hade lämnats in till Arbetsförmedlingen i tid. Det gäller för både arbetssökande och programdeltagare, av båda könen. Undantaget var för män inom aktivitetsstödet, där Arbetsförmedlingen skickade något fler underrättelser om att inte ha deltagit i insats i ett arbetsmarknadspolitiskt program.
  • Arbetslöshetskassan Alfa var den arbetslöshetskassa som tog emot flest underrättelser från Arbetsförmedlingen jämfört med antalet ersättningstagare, för både kvinnor och män. Journalisternas arbetslöshetskassa tog emot det lägsta antalet underrättelser som avsåg kvinnor och Akademikernas arbetslöshetskassa tog emot det lägsta antalet som avsåg män.
  • För både kvinnor och män var det Byggnadsarbetarnas arbetslöshetskassa som prövade flest underrättelser per ersättningstagare. Lägst antal underrättelser för kvinnor prövades av Pappersindustriarbetarnas arbetslöshetskassa och för män av Journalisternas arbetslöshetskassa.
  • Arbetslöshetskassornas sanktionsgrad, det vill säga andelen av de prövade underrättelserna som ledde till ett beslut om sanktion, varierade mellan 76 och 100 procent för kvinnor med arbetslöshetsersättning, och mellan 80 och 100 procent för män med arbetslöshetsersättning. I genomsnitt var arbetslöshetskassornas sanktionsgrad något högre för män än för kvinnor.
  • För programdeltagare var sanktionsgraden lägst inom aktivitetsstödet, 95 procent, och högst inom utvecklingsersättningen, 99 procent. Även för programdeltagarna var sanktionsgraden något högre för män än för kvinnor.
  • Män fick fler sanktioner än vad kvinnor fick i förhållande till antalet ersättningstagare inom alla ersättningsformer, och skillnaden var störst inom utvecklingsersättningen. Yngre fick generellt fler sanktioner än äldre. Störst skillnader mellan åldersgrupperna fanns inom aktivitetsstödet. Inom samtliga ersättningsformer, förutom etableringsersättningen, var antalet sanktioner störst för dem med högst grundskoleutbildning och lägst för dem med eftergymnasial utbildning. Inom etableringsersättningen var i stället antalet sanktioner i förhållande till antalet ersättningstagare högst för dem med gymnasial utbildning och lägst för dem med grundskoleutbildning.
  • Män fick i högre utsträckning än kvinnor vid upprepade tillfällen beslut om sanktion. För sanktionsbeslut om varning, vilket är det första steget i sanktionstrappan, fick män med arbetslöshetsersättning 17 procent fler sanktionsbeslut än vad kvinnor med arbetslöshetsersättning fick. När det gäller sanktionen ersättningsrätten upphör, vilket är det sista steget i sanktionstrappan, var motsvarande könsskillnad 57 procent. Även för programdeltagare var skillnaden mellan män och kvinnor i antalet sanktionsbeslut på samma sätt betydligt större vid de senare stegen i sanktionstrappan, än vid det första steget.
  • Tiden som det tog att handlägga hälften av de underrättelser som ledde till sanktion (mediantiden) var 19 dagar för arbetslöshetskassorna. Arbetsförmedlingens handläggningstid inom aktivitetsstödet var 25 dagar och inom etableringsersättningen 24 dagar. Inom utvecklingsersättningen var Arbetsförmedlingens handläggningstid något kortare, 21 dagar. Arbetslöshetskassornas handläggningstid var likartad för kvinnliga och manliga arbetssökande. När det gäller Arbetsförmedlingens handläggningstid var könsskillnaden 1 dag inom aktivitetsstödet och etableringsersättningen.
  • Inom etableringsersättningen verkställde Försäkringskassan en majoritet av Arbetsförmedlingens beslut om avstängning från ersättning. Även inom aktivitetsstödet verkställdes mer än hälften av avstängningsbesluten. Inom utvecklingsersättningen var andelen beslut om avstängning som verkställdes betydligt lägre. Andelen beslut som verkställdes var högre för kvinnliga programdeltagare än manliga inom samtliga tre ersättningsformer.