IAF Inspektionen för arbetslöshetsförsäkringen

Arbetsförmedlingens återkallanden av anvisningar till program

Arbetsförmedlingen behöver säkerställa att återkallanden handläggs rättssäkert och lika i liknande situationer. IAF riktar kritik mot Arbetsförmedlingen med anledning av brister i regeltillämpningen. Det finns betydande skillnader i hur stora bristerna är mellan Arbetsförmedlingens regioner.

IAF riktar kritik mot Arbetsförmedlingen

  • för att de återkallar anvisningar till jobb- och utvecklingsgarantin, jobbgarantin för ungdomar och etableringsprogrammet utan rättslig grund
  • för att de felaktigt tillämpar återkallandeorsaken missköter sig eller stör verksamheten
  • för att beslutsmotiveringarna och kommuniceringarna är bristfälliga.

Brister i regeltillämpning när Arbetsförmedlingen återkallar anvisningar

IAF har granskat återkallade anvisningar av orsaken missköter sig eller stör verksamheten inom Arbetsförmedlingens tre ramprogram. Mer än en tredjedel av de granskade ärendena bedömer IAF att det saknades rättslig grund för att återkalla. De ärendena borde i de flesta fallen i stället ha lett till en underrättelse om sanktion eller utskrivning. 

I mer än hälften av ärendena där det fanns grund att återkalla bedömer IAF att återkallandeorsaken särskilda skäl borde ha använts i stället för orsaken missköter sig eller stör verksamheten. 

IAF har även funnit brister i Arbetsförmedlingens beslutsmotiveringar och kommuniceringar. I kommuniceringsbreven inför återkallande är det vanligt att hänvisning till rätt förordning saknas. Beslutsmotiveringarna är ofta korta och det framgår inte alltid vilka omständigheter som legat till grund för återkallandet. 

IAF bedömer även sammantaget att

  • Arbetsförmedlingen behöver säkerställa att återkallanden handläggs lika i liknande situationer. Handläggning av återkallanden ska inte påverkas av var inom Arbetsförmedlingen ärendet hanteras eller i vilket arbetsmarknadspolitiskt program programdeltagaren deltar 
  • Arbetsförmedlingen behöver förbättra sin dokumentation av återkallanden och sin dokumenthantering  
  • Arbetsförmedlingen behöver säkerställa att det inte förekommer felaktig ersättning efter återkallande av anvisning till arbetsmarknadspolitiskt program 
  • Arbetsförmedlingen kommunicerar oftast och ger programdeltagaren en rimlig tid att svara 
  • det inte finns tecken på systematiska skillnader utifrån programdeltagares kön när Arbetsförmedlingen återkallar

Arbetsförmedlingen ska redovisa åtgärder senast 30 september 2024

IAF har i en tidigare granskning visat resultat med liknande brister och det finns fortfarande behov av förbättringar i Arbetsförmedlingens regeltillämpning. Arbetsförmedlingen ska skriftligt redogöra för vilka åtgärder de har genomfört med anledning av bristerna. Sista dag att lämna redogörelsen är 30 september 2024.