IAF Inspektionen för arbetslöshetsförsäkringen

Bidragsbrott inom arbetslöshetsförsäkringen

Arbetslöshetskassorna polisanmäler allt fler bidragsbrott, men det skiljer sig mellan dem i hur stor utsträckning de polisanmäler misstänkta bidragsbrott. Risken för en ersättningssökande att bli polisanmäld kan alltså variera beroende på vilken arbetslöshetskassa denne tillhör. Detta indikerar att arbetslöshetskassornas arbete skiljer sig åt. Det finns därför ett behov av att rättssäkerheten stärks vid tillämpningen av bidragsbrottslagen för att på så sätt öka likabehandlingen. Införandet av bidragsbrottslagen ställer dessutom vissa krav på anmälande myndigheter och arbetslöshetskassor i fråga om att bedöma bidragsfusk.

Arbetslöshetskassorna ska göra en helhetsbedömning 

En arbetslöshetskassa som misstänker att ett bidragsbrott kan ha begåtts ska göra en preliminär bedömning där flera parametrar ska beaktas. Här ska bland annat bedömas om det föreligger uppsåt eller oaktsamhet samt konkret fara för en felaktig utbetalning. Likaså ska det felaktigt utbetalda beloppet sättas i ett större sammanhang för att visa på ett systematiskt agerande från den ersättningssökande. 

Granskningen visar att det förekommer att vissa arbetslöshetskassor fäster avgörande vikt vid det felaktigt utbetalda beloppet för varje utbetalningstillfälle. IAF anser att arbetslöshetskassorna i större utsträckning ska följa Åklagarmyndighetens riktlinjer och göra en helhetsbedömning av omständigheterna i varje enskilt fall, där de felaktiga beloppen är en faktor bland flera.

Anmälda bidragsbrott leder sällan till åtal

En övervägande del av polisanmälningarna som arbetslöshetskassorna har gjort under 2022 har inte lett till att åtal har väckts. IAF anser att konsekvenserna av att den rättsliga prövningen uteblir innebär att arbetslöshetskassorna riskerar att få en otillräcklig vägledning.

Det finns ett engagemang från arbetslöshetskassorna och det pågår också ett aktivt arbete för att upptäcka och anmäla bidragsbrott. Det krävs gemensamma ansträngningar för att markera mot bidragsfusket och enligt IAF är det av vikt att alla arbetslöshetskassor polisanmäler misstänkta bidragsbrott, inte minst för att kunna spegla den verkliga brottsligheten mot arbetslöshetsförsäkringen.

Styrelsen ska säkerställa att arbetslöshetskassan har rätt förutsättningar att upptäcka och bekämpa bidragsbrott

Granskningen visar att arbetslöshetskassornas styrelser i olika utsträckningar följer upp arbetet med att polisanmäla misstänkta bidragsbrott. Styrelsen, som har det yttersta ansvaret för verksamheten, avgör ytterst om arbetslöshetskassan i tillräcklig omfattning förebygger, upptäcker och beivrar bidragsbrott.

IAF anser att 

  • arbetslöshetskassorna i samverkan med Sveriges a-kassor behöver få till stånd en ökad likabehandling mellan arbetslöshetskassorna.
  • arbetslöshetskassorna i större utsträckning ska följa Åklagarmyndighetens riktlinjer och se beloppsgränserna som vägledande och alltid göra en samlad bedömning av de sammantagna omständigheterna.

IAF anser att 

  • styrelserna ska se till att arbetslöshetskassan har förutsättningar och kompetens på sakområdet likväl som att de styrelser som har anledning därtill stärker sin styrning och uppföljning av arbetet med polisanmälningar.