IAF Inspektionen för arbetslöshetsförsäkringen

Inställningen till bidragsbrott och kontroller i arbetslöshetsförsäkringen

Inspektionen för arbetslöshetsförsäkringen (IAF) har gjort en attitydundersökning bland personer som har fått arbetslöshetsersättning. Den visar att åtta av tio ser allvarligt på fusk med arbetslöshetsförsäkringen, att sju av tio instämmer i att det är troligt att de skulle bli upptäckta om de fuskade och att nästan sju av tio har förtroende för a-kassan och myndigheter i allmänhet.

Attitydundersökningen belyser inställningen till bidragsbrott, till kontroller, samt förtroendet för arbetslöshetskassorna (a-kassorna), Arbetsförmedlingen och myndigheter i allmänhet, bland personer med arbetslöshetsersättning. Undersökningen är en del i IAF:s arbete med att förebygga och motverka fusk och felaktiga utbetalningar.

De allra flesta tycker att det är allvarligt med fusk

Drygt åtta av tio i målgruppen ser allvarligt på fusk med arbetslöshetsersättningen. Generellt ser kvinnor, äldre och inrikesfödda allvarligare på fusk, även om det är en majoritet som ser allvarligt på fusk inom samtliga grupper.

Knappt fyra av tio i målgruppen tror att bidragsfusk är omfattande. När vi frågar specifikt om fusk med arbetslöshetsersättningen är andelen som tror att fusket är omfattande något lägre. 

Förtroendet är högt för a-kassan och myndigheterna

Resultaten visar att en hög andel, nära sju av tio, av målgruppen har förtroende för sin a-kassa och för myndigheter i allmänhet. Det gäller både kvinnor och män i målgruppen. Nästan sex av tio har även förtroende för Arbetsförmedlingen.

Våra resultat visar också att utrikesfödda i målgruppen generellt har ett högre förtroende för sin a-kassa, Arbetsförmedlingen och myndigheter i allmänhet, än vad inrikesfödda i målgruppen har.

Förtroendet för a-kassan och myndigheterna samvarierar med deras nåbarhet och information

Vi har analyserat samband mellan målgruppens svar på frågorna i vår undersökning. Analyserna visar att förtroendet för a-kassan, Arbetsförmedlingen och myndigheterna i allmänhet framför allt hänger ihop med om de svarande upplever att det är lätt att 

  • komma i kontakt med a-kassan och Arbetsförmedlingen 
  • förstå information från a-kassan och Arbetsförmedlingen 
  • förstå reglerna om arbetslöshetsersättning 
  • göra rätt vid ansökan om arbetslöshetsersättning. 

Att inte ha behövt vänta länge på att få sin första ersättning utbetald är också en viktig faktor för förtroendet för a-kassan.

Arbetslöshetskassorna och Arbetsförmedlingen kan påverka inställningen till bidragsbrott och kontroller

De i vår undersökning som har ett högre förtroende för a-kassan och myndigheter ser i högre grad allvarligt på fusk. De tror också i högre utsträckning att a-kassan och myndigheter skulle upptäcka om de själva fuskade. De med högre förtroende har även en högre acceptans för myndigheternas informationsutbyte i kontrollsyfte.

Genom att arbeta med faktorer som nåbarhet och information till ersättningstagarna, undvika långa väntetider för ersättning hos a-kassorna, samt genom förtroendeskapande arbete generellt, kan a-kassorna och Arbetsförmedlingen bidra till att förebygga och motverka fusk och felaktiga utbetalningar.