IAF Inspektionen för arbetslöshetsförsäkringen

Småföretagarnas arbetslöshetskassa (SmåA)

(Nr 56)

Kassans verksamhetsområde omfattar företagare, företagares make/maka och övriga familjemedlemmar som arbetar inom små- och medelstora företag verksamma i Sverige samt anställda föreståndare inom drivmedelshandeln.

Rätt att bli medlem har även personer i ledande ställning inom med arbetslöshetskassan samverkande näringslivsorganisationer.

Webbplats: www.smakassa.se