IAF Inspektionen för arbetslöshetsförsäkringen

Dom i förvaltningsrättens mål nr 528-16

Fråga om arbetslöshetsersättning har betalats ut i strid mot 43 b § ALF och om det i så fall föreligger grund för återbetalningsskyldighet av statsbidraget. Den sökande hade sagt upp sig och i samband med uppsägning fått avgångsvederlag motsvarande en månadslön.