IAF Inspektionen för arbetslöshetsförsäkringen

Dom i Högsta förvaltningsdomstolens dom i mål nr 3927-14

Frågan i målet är om sökanden i arbetslöshetsförsäkringens mening är att betrakta som företagare och från vilken tidpunkt bedömningen ska göras.