IAF Inspektionen för arbetslöshetsförsäkringen

Dom i Högsta förvaltningsdomstolens mål nr 1477-16

Fråga om den sökande deltagit i utbildning. Den sökande hade sökt och antagits till en universitetskurs samt accepterat den tilldelade platsen. Hon hade sedan i anslutning till terminsstarten registrerat sig som studerande och därefter inte avregistrerat sig eller på annat sätt aktivt givit tillkänna att hon inte var studerande.

Enligt HFD måste begreppet deltagit i utbildning i 10 § ALFFo tolkas i ljuset av det bakomliggande syftet med regleringen, att skilja studerande från arbetssökande. Vid en prövning av om någon deltar i en utbildning kan bedömningen därför inte begränsas till exempelvis studieresultaten eller till deltagande i undervisningen. Avgörande vikt måste enligt HFD istället fästas vid personens avsikter och hur dessa avsikter fullföljts och manifesterats. Högsta förvaltningsdomstolen gör bedömningen att den sökande har deltagit i utbildning och därför inte haft rätt till arbetslöshetsersättning under den aktuella perioden.