IAF Inspektionen för arbetslöshetsförsäkringen

Dom i Högsta förvaltningsdomstolens mål nr 4417-16

Fråga om den sökande som haft två deltidsanställningar som tillsammans överstigit heltid och samtidigt arbetat som företagare på deltid haft rätt till ersättning enligt kombinatörsregeln i 5 e ALFFo.

Högsta förvaltningsdomstolen anser inte att bestämmelsen i 5 e § ALFFo utesluter situationer där sökanden haft mer än en enda deltidsanställning. Men det är endast de tidsperioder då den sökande haft anställningar på deltid och den sammanlagda anställningsgraden understigit heltid som ska beaktas.