IAF Inspektionen för arbetslöshetsförsäkringen

Dom i Högsta förvaltningsdomstolens mål nr 4736-16

Fråga om de två bonusbetalningar som sökande hade fått under ramtiden ska medräknas i underlaget för beräkning av dagsförtjänsten.

Även fråga om den sökande hade rätt att överklaga arbetslöshetskassans beslut om ersättning, trots att prövning av det beslutet inte kan utmynna i att han tillerkänns en högre dagpenning och även fråga om 5 kap 1 § andra stycket i IAF:s föreskrifter om arbetslöshetsförsäkring (IAFFS 2016:3) får tillämpas.