IAF Inspektionen för arbetslöshetsförsäkringen

Dom i Högsta förvaltningsdomstolens mål nr 6860-16 och 6861-16

Frågan i målen var om en sökande som äger ett aktieförvaltande aktiebolag ska anses som företagare i arbetslöshetsförsäkringens mening.

HFD fann att sökandes bolag vars enda verksamhet var att förvalta ett aktieinnehav i ett annat bolag inte utgjorde sådan näringsverksamhet som avses i 13 kap. l § första stycket Inkomstskattelagen. Eftersom sökandes bolag följaktligen inte bedriver sådan näringsverksamhet som avses i 13 kap. l första stycket Inkomstskattelagen kan inte sökandes innehav i detta bolag anses som företagare i den mening som avses i 34 § ALF.