IAF Inspektionen för arbetslöshetsförsäkringen

Dom i kammarrättens mål nr 2695-19

Fråga om person med frånvaro på grund av föräldrapenning och tillfällig föräldrapenning kan anses ha bedrivit den egna verksamheten vid sidan av heltidsarbete vid prövning av villkoren för bisyssla enligt 39 § lagen (1997:238) om arbetslöshetsförsäkring, ALF.