IAF Inspektionen för arbetslöshetsförsäkringen

Dom i kammarrättens mål nr 347-17

Fråga om den sökandes dagsförtjänst ska beräknas enligt 37 a § eller 37 b § ALF.