IAF Inspektionen för arbetslöshetsförsäkringen

Dom i kammarrättens mål nr 682-19

Fråga om en vikarierande fiskare som inte var ordinarie medlem i ett fiskelag ska anses som företagare eller ej. Kammarrätten har sammantaget i motsats till underinstanserna funnit att fiskaren inte ska anses som företagare, trots att fiskarens ersättning varierade med fångsten.