IAF Inspektionen för arbetslöshetsförsäkringen

Dom i kammarrättens mål nr 7412-13

Fråga om åberopad sjuktid kan anses styrkt och därmed överhoppningsbar vid bestämmande av ramtid.