IAF Inspektionen för arbetslöshetsförsäkringen

Beslut i Högsta förvaltningsdomstolens mål nr 6114-18

Fråga om arbetslöshetsersättning har betalats ut i strid mot 43 b § ALF och om IAF haft rätt att återkräva statsbidraget.