IAF Inspektionen för arbetslöshetsförsäkringen

Överklagande av kammarrättens dom i mål nr 3612-17

Fråga om företagarbegreppet