IAF Inspektionen för arbetslöshetsförsäkringen

Arbetsförmedlingen behöver vidareutveckla och anpassa sin kontrollverksamhet

Arbetsförmedlingen har för stort fokus på antalet sökta arbeten i kontrollen av de arbetssökandes aktivitetsrapporter. IAF vill att kontrollen ska bli mer kvalitativ när det gäller att följa upp om en arbetssökande utökar sitt geografiska och yrkesmässiga sökområde. Med mer heltäckande och kvalitativa kontroller skulle Arbetsförmedlingens kontrollarbete vara mer i linje med arbetslöshetsförsäkringens regelverk.

IAF har granskat hur Arbetsförmedlingen arbetar med geografiskt och yrkesmässigt sökområde. I granskningsrapporten riktar IAF allvarlig kritik mot att Arbetsförmedlingen inte följer aktuella bestämmelser kring lämpligt arbete och sökområde. IAF konstaterar också att det finns stora brister i att underrätta arbetslöshetskassorna när arbetssökande inte utökar sitt geografiska eller yrkesmässiga sökområde. 

Personer som får arbetslöshetsersättning ska, enligt lagen om arbetslöshetsförsäkring (ALF), aktivt söka lämpliga arbeten. I föreskrifterna om lämpligt arbete anges att vid bedömningen av lämpligt arbete ska hänsyn tas till tillgången på arbetstillfällen över hela arbetsmarknaden. Det framgår även att det geografiska och yrkesmässiga sökområdet ska vidgas i takt med att arbetslösheten fortgår.

IAF menar att Arbetsförmedlingen vid sin kontroll bör ta ställning till om de sökta arbetena är realistiska i förhållande till den sökandes utbildning, erfarenhet och övriga kvalifikationer och om den sökande söker arbeten som hen faktiskt har möjlighet att få och har för avsikt att acceptera om en anställning erbjuds. I de fall en arbetssökande inte aktivt sökt lämpliga arbeten ska Arbetsförmedlingen skicka en underrättelse till den arbetssökandes arbetslöshetskassa som i sin tur utreder om rätten till ersättning ska påverkas på något sätt.

Arbetsförmedlingen har för stort fokus på antalet sökta arbeten i kontrollen av aktivitetsrapporter

– Arbetsförmedlingens kontrollarbete behöver bli mer heltäckande och mer kvalitativt för att leva upp till de krav som finns i regelverken som hör till arbetslöshetsförsäkringen. I dagsläget är det för stort fokus på antalet sökta arbeten och för få kvalitativa bedömningar i kontrollarbetet, säger Mathias Wahlsten som är generaldirektör för IAF. 

IAF:s granskning visar att Arbetsförmedlingen vid sin kontroll bedömer om de arbetssökande har ett tillräckligt antal sökta arbeten i sina aktivitetsrapporter. Arbetsförmedlingen gör däremot inte någon bedömning av om ett arbete är lämpligt, utan i stället om det är ett direkt olämpligt arbete, till exempel om ett arbete kräver specifika legitimationer som den sökande saknar. 

Arbetsförmedlingen brister i att underrätta arbetslöshetskassorna när sökande inte vidgar sitt sökområde

IAF riktar även allvarlig kritik mot att Arbetsförmedlingen brister i att underrätta arbetslöshetskassorna när sökande inte vidgar sitt geografiska eller yrkesmässiga sökområde. Enligt regelverket ska Arbetsförmedlingen underrätta arbetslöshetskassorna när de misstänker att en arbetssökande inte följer kraven i arbetslöshetsförsäkringen. 

– När Arbetsförmedlingen inte underrättar a-kassorna i den utsträckning som de borde uppstår risker för att enskilda personer blir kvar i arbetslöshet onödigt länge och att ersättning betalas ut för längre tid än nödvändigt, säger Mathias Wahlsten som är generaldirektör vid IAF.

Brister i kontrollen av lämpligt arbete och sökområde fanns även 2017

År 2017 riktade IAF allvarlig kritik mot att Arbetsförmedlingens bedömningar av lämpligt arbete i stor utsträckning inte var välgrundade. IAF:s nya granskning visar att Arbetsförmedlingen fortfarande inte tillämpar föreskrifterna om lämpligt arbete fullt ut och inte underrättar arbetslöshetskassorna när den sökande inte vidgar sitt sökområde.

–  Under de senaste åren har Arbetsförmedlingen gjort många förbättringar i sitt kontrollarbete, men kontrollen av aktivitetsrapporter i förhållande till sökområde som en del av lämpligt arbete har inte utvecklats. Den måste bli bättre och det är viktigt för att arbetslöshetsförsäkringen ska kunna fungera fullt ut som en omställningsförsäkring, säger Mathias Wahlsten 

I rapporten nämner IAF att det bör finnas möjlighet för Arbetsförmedlingen att sortera ut aktivitetsrapporter för vidare manuell kontroll om den sökande har angett arbeten som inte är lämpliga och relevanta med hänsyn till den sökandes utbildning, erfarenhet och övriga kvalifikationer. Det kan gälla till exempel om sökande behöver rådas till att inrikta sitt sökande till andra arbetsmarknadsregioner eller yrken eller öka sin kompetens för att bättre leva upp till arbetsmarknadens krav och behov.

– Om Arbetsförmedlingen förbättrar sin kontroll och underrättar i högre utsträckning så bör de arbetslösas chanser att snabbare komma i arbete bli bättre. Det skulle minska risken att personer hamnar i arbetslöshet längre än nödvändigt, säger Mathias Wahlsten. 

Arbetsförmedlingen ska redovisa åtgärdsplan och genomförda aktiviteter till IAF och till Regeringskansliet

IAF har begärt att Arbetsförmedlingen senast 16 juni 2023 ska redovisa vilka åtgärder de planerar att vidta med anledning av de brister som redovisas i granskningsrapporten. Nästa steg i uppföljningen är att i januari 2024 redovisa vilka av de planerade åtgärderna som har genomförts. Uppföljningarna ska lämnas till både IAF och till Regeringskansliet.