IAF Inspektionen för arbetslöshetsförsäkringen

Hur arbetar Arbetsförmedlingen med geografiskt och yrkesmässigt sökområde?

Arbetsförmedlingen har för stort fokus på antalet sökta arbeten i kontrollen av de arbetssökandes aktivitetsrapporter. IAF vill att kontrollen ska bli mer kvalitativ när det gäller att följa upp om en arbetssökande utökar sitt geografiska och yrkesmässiga sökområde. Med mer heltäckande och kvalitativa kontroller skulle Arbetsförmedlingens kontrollarbete vara mer i linje med arbetslöshetsförsäkringens regelverk.

IAF har granskat hur Arbetsförmedlingen arbetar med geografiskt och yrkesmässigt sökområde. I granskningsrapporten riktar IAF allvarlig kritik mot att Arbetsförmedlingen inte följer aktuella bestämmelser kring lämpligt arbete och sökområde. IAF konstaterar också att det finns stora brister i att underrätta arbetslöshetskassorna när arbetssökande inte utökar sitt geografiska eller yrkesmässiga sökområde. 

Personer som får arbetslöshetsersättning ska, enligt lagen om arbetslöshetsförsäkring (ALF), aktivt söka lämpliga arbeten. I föreskrifterna om lämpligt arbete anges att vid bedömningen av lämpligt arbete ska hänsyn tas till tillgången på arbetstillfällen över hela arbetsmarknaden. Det framgår även att det geografiska och yrkesmässiga sökområdet ska vidgas i takt med att arbetslösheten fortgår.

IAF menar att Arbetsförmedlingen vid sin kontroll bör ta ställning till om de sökta arbetena är realistiska i förhållande till den sökandes utbildning, erfarenhet och övriga kvalifikationer och om den sökande söker arbeten som hen faktiskt har möjlighet att få och har för avsikt att acceptera om en anställning erbjuds. I de fall en arbetssökande inte aktivt sökt lämpliga arbeten ska Arbetsförmedlingen skicka en underrättelse till den arbetssökandes arbetslöshetskassa som i sin tur utreder om rätten till ersättning ska påverkas på något sätt.