IAF Inspektionen för arbetslöshetsförsäkringen

Årsredovisning 2022

IAF:s årsredovisning för 2022 har nu lämnats till regeringen. I årsredovisningen finns en resultatredovisning om myndighetens verksamhet och en finansiell redovisning.

Generaldirektören har ordet

Vi bidrar till en väl fungerande arbetsmarknad

IAF verkar som tillsynsmyndighet sedan 2004 och vår verksamhet bidrar till det arbetsmarknadspolitiska målet om en väl fungerande arbetsmarknad. Genom att belysa brister i kontrollarbetet och regeltillämpningen inom arbetslöshetsförsäkringen och andra individersättningar ger vi förutsättningar för utveckling hos arbetslöshetskassorna, Arbetsförmedlingen och Försäkringskassan. Det bidrar i sin tur till en väl fungerande arbetsmarknad och till att arbetslöshetsförsäkringen fungerar som en omställningsförsäkring.  

Ett stärkt kontrollarbete minskar risken för felaktiga utbetalningar

Under 2022 har vi genomfört flera granskningar som syftar till att motverka felaktiga utbetalningar och fusk inom arbetslöshetsförsäkringen. En av granskningarna, Felaktiga utbetalningar i arbetslöshetsförsäkringen 2021, är resultatet av en omfattningsstudie där vi bland annat har granskat ärenden från alla arbetslöshetskassor och Arbetsförmedlingens kontrollfunktioner för att göra en uppskattning av de totala felaktiga utbetalningarna under 2021. De uppgick till cirka 564 miljoner kronor, med ett osäkerhetsintervall på 379–770 miljoner kronor. Som andel av den totala ersättning som betalades ut under 2021 motsvarar de felaktiga utbetalningarna 2,6 procent, med ett osäkerhetsintervall på 1,8–3,6 procent. 

De felaktiga utbetalningarna har flera orsaker. Ett orsaksområde är att arbetssökande inte anmäler ändrade förhållanden i sina aktivitets- och tidrapporter. Ett annat är att Arbetsförmedlingen inte skickar information i tillräckligt stor utsträckning till arbetslöshetskassorna när det finns misstanke om att den sökande inte uppfyller kraven i arbetslöshetsförsäkringen. En mindre del av de felaktiga utbetalningarna orsakas av felaktiga beslut av arbetslöshetskassorna. 

För att motverka felaktiga utbetalningar behöver kontrollarbetet bli bättre – både hos Arbetsförmedlingen och arbetslöshetskassorna. Vårt arbete med handlingsplanen mot felaktiga utbetalningar tillsammans med regeringens uppdrag till Arbetsförmedlingen och bidraget till arbetslöshetskassorna som ska stärka kontrollarbetet ska motverka felaktiga utbetalningar och fusk inom arbetslöshetsförsäkringen. 

Arbetslöshetsförsäkringen har en central roll inom arbetsmarknadspolitiken

Jag tillträdde som generaldirektör för IAF den 1 september 2022. Mina första månader har jag ägnat åt att lära mig verksamheten och tillsammans med medarbetarna se hur den kan utvecklas och bli än mer relevant. Arbetslöshetsförsäkringen har en central roll inom arbetsmarknadspolitiken. För IAF kommer det att vara viktigt och prioriterat att fortsätta bidra till att arbetslöshetsförsäkringen fungerar som en omställningsförsäkring. Det kommer att vara angeläget för att arbetsmarknaden ska fungera på ett bra sätt i både låg- och högkonjunktur.

Flera händelser under 2022 har visat vikten av beredskap genom att ha robusta system, stark informationssäkerhet och en god förmåga att identifiera och hantera sårbarheter och risker i samhällsviktiga system. Rysslands invasion av Ukraina är en händelse som jag tänker på, och arbetslöshetskassornas säkerhetsrelaterade it-incident som inträffade i december 2022 är en annan händelse som har inträffat under året. Att arbeta med beredskap är viktigt både för att upprätthålla vårt myndighetsuppdrag och för att säkerställa att arbetslöshetsförsäkringen fungerar även i utsatta lägen. Därför kommer beredskap, innefattande bland annat informationssäkerhet och riskanalyser, att vara viktiga frågor för oss även under 2023 och framåt. 

Avslutningsvis vill jag rikta ett stort tack till alla på IAF för utmärkta och viktiga insatser under 2022. 

Jag känner stor tillförsikt inför det arbete som vi tillsammans ska åstadkomma under 2023.

Mathias Wahlsten
Generaldirektör