IAF Inspektionen för arbetslöshetsförsäkringen

Bidrag till arbetslöshetskassor

Nu lämnar IAF ett underlag till regeringen som avser bidrag till arbetslöshetskassor.

Förslaget har beräknats genom en beräkningsmodell som regeringen fastställde 2009. 

Utifrån beräkningsmodellen föreslår IAF att följande arbetslöshetskassor får bidrag 2019: 

Arbetslöshetskassa Bidrag i kronor
Hamnarbetarnas 1 148 002 kr
Journalisternas 7 999 kr
Pappersindustriarbetarnas  586 929 kr
Skogs- och lantbrukstjänstemännens 1 680 392 kr
Sveriges Arbetares 988 122 kr
Säljarnas 1 436 504 kr

 

I regleringsbrevet för 2019 har IAF ett uppdrag att redovisa ett förslag på vilka arbetslöshetskassor som enligt beräkningsprinciperna i regeringsbeslut (A2009/2009/AE) bör erhålla bidraget 2019. Uppdraget ska redovisas senast 3 juni 2019. 

Staten har sedan 2009 betalat ett bidrag till små arbetslöshetskassor med höga administrationskostnader. I rapporten Översyn av bidraget till små arbetslöshetskassor (2017:4) meddelade IAF att nuvarande bidragskonstruktion inte är fullt ändamålsenlig. Detta eftersom den innebär 

  • att incitamenten för arbetslöshetskassorna att hålla administrationskostnaderna på så låg nivå som möjligt begränsas,
  • att arbetslöshetskassor som kan kompensera bidraget med höjda medlemsavgifter ändå får bidrag,
  • att vissa arbetslöshetskassor får mer i bidrag än de betalar i finansieringsavgift samt,
  • att det är svårt för arbetslöshetskassorna att bedöma hur stort bidrag de eventuellt kommer att få.