IAF Inspektionen för arbetslöshetsförsäkringen

Rätt till arbetslöshetsersättning för lärare

Vissa bestämmelser som reglerar rätten till arbetslöshetsersättning för lärare innebär att lärare med ferie- eller uppehållslön, cirkelledare och sfi-lärare försätts i en sämre situation än lärare och andra arbetstagare med semesterlön på ett sätt som inte är motiverat. Genom en ändring i våra föreskrifter förbättras rätten till arbetslöshetsersättning för lärare från och med 1 juni 2020.

Den 29 april utfärdade IAF nya ändringsföreskrifter (IAFFS 2020:2) som innebär att bestämmelserna i 1 kap. 2−9 §§ och 7 kap. 5 § IAFFS 2018:2, som gällde lärare med ferie- eller uppehållslön, cirkelledare och sfi-lärare, upphör att gälla.  

Bestämmelserna innebar att lärare med ferie- eller uppehållslön inte hade rätt till arbetslöshetsersättning under tid då de har haft rätt till ferie- eller uppehållslön. Cirkelledare och sfi-lärare hade inte heller rätt till arbetslöshetsersättning under tjänstgöringsfri tid som kan anses ersatt genom ferielön. Vidare hade lärare som har arbetat deltid och därefter blivit arbetslösa bara rätt till arbetslöshetsersättning om de hade varit anmälda som arbetssökande hos Arbetsförmedlingen under verksamhetsåret eller fått arbetslöshetsersättning under verksamhetsåret. 

Bestämmelserna i IAFFS 2018:2 upphör att gälla den 1 juni 2020.