IAF Inspektionen för arbetslöshetsförsäkringen

Information till dig som vill ansöka om intyg U2

Här hittar du viktig information om du planerar att söka arbete med bibehållen svensk arbetslöshetsersättning i annat EU/EES-land, Schweiz eller Storbritannien och Nordirland.

Information till dig som vill ansöka om intyg U2

 • Du tänker söka arbete i annat land i EU/EES, Schweiz eller Storbritannien.
 • Före din avresa ska du ha varit helt arbetslös, anmäld som arbetssökande och stått till Arbetsförmedlingens förfogande i Sverige under minst fyra veckor efter att du blev arbetslös. IAF kan ge dispens från delar av denna period under vissa förutsättningar, till exempel om du följer med din make eller maka eller partner som ska arbeta i en annan medlemsstat. Uppgifterna ska styrkas med anställningskontrakt/anställningsbevis som skickas med ansökan om intyg U2. 
 • Din arbetslöshetskassa ska ha beslutat om att du har rätt till arbetslöshetsersättning. Har din arbetslöshetskassa inte beslutat om din rätt till arbetslöshetsersättning kan IAF inte bevilja din ansökan om intyg U2.
 • Du ska ha ansökt om intyg U2 innan du reser.
 • Om du tidigare har haft intyg U2 eller intyg E 303 ska du ha arbetat sedan dess och uppfylla villkoren på nytt för att kunna beviljas ett nytt intyg U2.
 • Du ska vara medborgare i ett EU/EES-land eller i Schweiz, statslös enligt New Yorkkonventionen, flykting enligt Genèvekonventionen eller medborgare i ett land utanför EU/EES-området eller Schweiz.

 • Om du är helt arbetslös och du i ditt senaste arbete varit egenföretagare i Sverige, men varit bosatt i en annan medlemsstat kan du, om egenföretagare inte omfattas av deras arbetslöshetsförsäkring, ansöka om arbetslöshetsersättning i Sverige. Det finns då möjlighet att exportera din svenska arbetslöshetsersättning till den medlemsstat där du är bosatt. 
 • Du behöver då inte uppfylla villkoret om att under fyra veckor före din avresa stå till den svenska arbetsförmedlingens förfogande efter att du blev arbetslös. Däremot måste du anmäla dig som arbetssökande på den svenska arbetsförmedlingen för rätt till arbetslöshetsersättning, samt ansöka om intyg U2 innan du reser.

 • Den 1 januari 2021 började utträdesavtalet mellan EU och Storbritannien och Nordirland att gälla. Storbritannien och Nordirlands utträde påverkar möjligheten att med bibehållen arbetslöshetsersättning söka arbete i Storbritannien eller Nordirland under tre månader. 
 • Utträdesavtalet omfattar bara de personer som både befann sig i en gränsöverskridande situation innan övergångsperioden löpte ut och fortfarande befann sig i en gränsöverskridande situation efter att övergångsperioden tog slut. Dessa personer kan, under vissa förutsättningar, söka arbete med stöd av intyg U2 i Storbritannien under tre månader.
 • En gränsöverskridande situation kan exempelvis uppstå när en brittisk medborgare har utnyttjat sin fria rörlighet innan övergångsperioden löpt ut och bosatt sig i Sverige och arbetar här, och fortfarande bor och arbetar i Sverige efter den 1 januari 2021.
 • Du som funderar på att ansöka om export av arbetslöshetsersättning till Storbritannien eller Nordirland kan kontakta IAF för mer information.

 • Om du är medborgare i ett land utanför EU/EES-området och Schweiz har du möjlighet att ansöka om intyg U2 för arbetssökande i ett annat EU-land (dock inte i Danmark), förutsatt att du vistas lagligen inom svenskt territorium och inte befinner dig i en situation som i alla avseenden är begränsad till Sverige. En förutsättning för detta är att du har rätt att arbeta och registrera dig på arbetsförmedlingen i det land där du ämnar söka arbete.
 • Observera att du, om du beviljas intyg U2, på förfrågan från det medlemsland som du reser till ska kunna visa upp ett dokument som styrker att du har rätt att vistas och arbeta där.
 • Vill du söka arbete i Storbritannien ska du ansöka om intyg E 303, kontakta IAF för mer information.

 

 

Det går att exportera sin arbetslöshetsersättning till följande länder

Inom EU

Belgien, Bulgarien, Cypern, Danmark, Estland, Finland, Frankrike, Grekland, Irland, Italien, Kroatien, Lettland, Litauen, Luxemburg, Malta, Nederländerna, Polen, Portugal, Rumänien, Slovakien, Slovenien, Spanien, Sverige, Tjeckien, Tyskland, Ungern och Österrike.

Inom EES

Island, Liechtenstein och Norge.

Övriga länder

Storbritannien och Nordirland.