IAF Inspektionen för arbetslöshetsförsäkringen

Granskning av beslut efter inkomna underrättelser vid Akademikernas erkända arbetslöshetskassa

IAF har genomfört en granskning av Akademikernas erkända arbetslöshetskassas tillämpning av regelverket vid utredning och beslut ifråga om ersättningsrätt efter inkomna underrättelser. Totalt granskades 110 ärenden.

IAF bedömde att det fanns anledning att göra två generella påpekanden samt att påpeka brister i 16 av 110 granskade ärenden i det granskningsprotokoll som upprättades efter granskningen. Sedan arbetslöshetskassan yttrat sig över IAF:s granskningsprotokoll bedömer IAF att de två generella påpekandena ska kvarstå samt att påpekandena i de enskilda ärendena ska kvarstå i 12 av de 16 ärendena.