IAF Inspektionen för arbetslöshetsförsäkringen

Granskning av beslut efter inkomna underrättelser vid Arbetslöshetskassan Alfa

IAF har genomfört en granskning av Arbetslöshetskassan Alfas (Alfa-kassan) tillämpning av regelverket vid utredning och beslut ifråga om ersättningsrätt efter inkomna underrättelser om ifrågasatt ersättningsrätt från Arbetsförmedlingen. Totalt granskades 135 ärenden.

IAF bedömde att det fanns anledning att göra ett generellt påpekande samt att påpeka brister i 27 av 135 granskade ärenden. I övrigt kunde IAF konstatera att de 108 ärenden som lämnats utan påpekande vid granskningen på Alfa-kassan hade hanterats i enlighet med gällande lagstiftning i de delar som granskats.