IAF Inspektionen för arbetslöshetsförsäkringen

Använder a-kassorna Försäkringskassans e-tjänst när ansökningar måste kompletteras?

Arbetslöshetskassorna bör bli bättre på att använda Försäkringskassans elektroniska tjänst LEFI Online i ärenden där personer har skickat in ansökningar om arbetslöshetsersättning som behöver kompletteras. Det var en av IAF:s synpunkter i rapport 2016:1 "Tid från arbetslöshet till utbetalning".

Rapporten visade att ett av de mest tidskrävande inslagen i handläggningen var komplettering av underlag för att beräkna förmåner från Försäkringskassan. Endast några arbetslöshetskassor använde dock e-tjänsten, och flera kände inte till den. IAF har därför följt upp frågan om arbetslöshetskassornas användning av LEFI Online.

Vid tidpunkten för denna förfrågan använde 10 av 28 arbetslöshetskassor e-tjänsten, medan 14 utredde möjligheterna att göra det i framtiden, och beskrev hur de kommit olika långt i ansökningsprocessen. 4 arbetslöshetskassor använde sig inte av LEFI Online och hänvisade till att handläggarna i dagsläget behöver logga in med sin personliga e-legitimation samt att SO jobbar på en lösning i ärendehanteringssystemet som bygger på LEFI Online och som kommer att bli tillgänglig för alla arbetslöshetskassor. 2 av de arbetslöshetskassor som inte använde sig av LEFI Online svarade att de fortfarande inte kände till e-tjänsten.

IAF ser positivt på det ökade användandet av LEFI Online och den kommande integrationen av e-tjänsten i ärendehanteringssystemet ÄGA.