IAF Inspektionen för arbetslöshetsförsäkringen

Arbetslöshetskassornas administrationskostnader

IAF konstaterar i denna rapport att arbetslöshetskassornas totala administrations­kostnader har ökat något de senaste åren. Administrationskostnaderna uppgick 2015 till omkring 1,5 miljarder kronor.

Kassorna tror att kostnaderna fortsätter att öka något

Arbetslöshetskassorna bedömer att administrationskostnaderna kommer att fortsätta öka något de närmaste åren bland annat på grund av kostnader för den IT-utveckling som pågår.

Stora variationer i administrationskostnader

Samtidigt som de administrativa kostnaderna har ökat hos en del arbetslöshets­kassor mellan 2010 och 2015 har de minskat hos andra.

Variationen mellan arbetslöshetskassornas administrationskostnader är stor. Det finns flera förklaringar till detta: Arbetslöshetskassans storlek kan ha betydelse när kassan är väldigt liten eller väldigt stor. Fasta kostnader slås då ut på få eller många medlemmar. Arbetslöshetsnivån kan också ha en betydelse, inte minst om den är låg eller hög, då arbetslöshetskassan behöver ha en anpassad organisation för detta. Sammantaget verkar dessa två förklaringar gälla ytterligheterna i storlek och arbetslöshetsnivå. I övrigt är det sannolikt andra faktorer som slår igenom, som skillnader i medlemskategorier och i hur arbetslöshetskassorna har organiserat sig.

Samarbete kan minska administrationskostnaderna

Arbetslöshetskassorna själva önskar ett ökat samarbete om gemensamma IT-system, gemensamma webbplatser och gemensam lokalisering. Detta är åtgärder som skulle kunna minska de administrativa kostnaderna. Andra förslag är exempelvis olika former av regelförenklingar. En svårighet i sammanhanget kan vara att arbetslöshetskassorna har olika åsikter om behovet av samarbete och fördelningen av gemensamma kostnader. Här får arbetslöshetskassornas samarbetsorganisation SO en central roll för att få alla arbetslöshetskassor att verka åt samma håll.