IAF Inspektionen för arbetslöshetsförsäkringen

Granskning av beslut efter inkomna underrättelser vid Lärarnas arbetslöshetskassa

IAF har genomfört en granskning av Lärarnas arbetslöshetskassas tillämpning av regelverket vid utredning och beslut ifråga om ersättningsrätt efter inkomna underrättelser. Totalt granskades 82 utvalda ärenden.

IAF har i granskningsprotokollet påpekat brister i sex av de granskade ärendena. Sedan arbetslöshetskassan yttrat sig över protokollet bedömer IAF att påpekandena kvarstår i samtliga ärenden. IAF har också gjort ett generellt påpekande om att arbetslöshetskassan inte kan använda beslutsmotiveringen "utan att det finns godtagbara skäl att inte vara aktivt arbetssökande" i ärenden där den fattat beslut enligt 43 § första stycket 5 ALF.

I övrigt kunde IAF konstatera att de 76 ärendena som lämnats utan påpekande vid granskningen på Lärarnas arbetslöshetskassa hade hanterats i enlighet med gällande lagstiftning i de delar som granskats.