IAF Inspektionen för arbetslöshetsförsäkringen

Rätt registrering - logiska kontroller i ASTAT

IAF har granskat om det finns brister i arbetslöshetskassornas registrering av vissa beslut. Det huvudsakliga syftet har varit att göra uppgifterna om arbetslöshetsförsäkringen mer tillförlitliga. Bakgrunden är att det har förekommit att arbetslöshetskassorna har registrerat motstridiga uppgifter i sina ärenden.

Arbetslöshetskassorna fick kontrollera ärenden inom fem ärendetyper:

  • Beslut om sanktion efter underrättelser när den sökande

- missköter sitt arbetssökande

- förlänger sin tid i arbetslöshet

- orsakar sin arbetslöshet

  •  Uppgifter om

- tidigare arbete och arbetslöshetsorsak

- utbetalning och tidigare arbete.

Arbetslöshetskassornas förutsättningar för att göra rätt måste bli bättre

Granskningen visar bland annat att registreringar av vissa sanktionsbeslut var särskilt problematiska då handläggarna antingen blandade ihop olika sanktioner eller missförstod vilken sanktion de skulle välja. Det framkom även flera svårigheter när det gäller registreringen av ersättningstagarens arbete och arbetslöshetsorsak. IAF påpekar att ett system som används för att hantera och registrera beslut bör vara utformat på ett sådant sätt att möjligheten att registrera fel minimeras. Dessutom behöver arbetslöshetskassorna gemensamt ta fram tillfredsställande vägledning i de delar där detta saknas.

Regelbunden uppföljning av registerkvaliteten behövs

IAF kommer att fortsätta att lyfta frågan om korrekta registreringar på olika sätt och riktar dessutom ett påpekande till arbetslöshetskassorna om att de regelbundet bör följa upp sin registerkvalitet. Det förutsätter ett system som möjliggör detta. IAF påpekar även att förståelsen för vikten av korrekta registreringar behöver bli ännu bättre hos arbetslöshetskassorna, och är en fråga som kontinuerligt behöver tas upp bland handläggarna. Granskningen visade att förståelsen för detta fortfarande inte är fullständig bland alla arbetslöshetskassor.

Problem med överföringar av uppgifter till IAF:s databas

Det var två slags felaktigheter som berodde på överföringen av uppgifter till IAF:s databas. Bristerna kommer att korrigeras och IAF kommer att införa fler kontroller vid överföringen till ASTAT.