IAF Inspektionen för arbetslöshetsförsäkringen

Arbetsförmedlingens kontroll av deltidsarbetslösas sökaktivitet

IAF har granskat Arbetsförmedlingens kontrollarbete när det gäller deltidsarbetslösa, det vill säga personer som har en deltids- eller timanställning och som får arbetslöshetsersättning parallellt. Granskningen har fokuserat på kravet att arbetssökande aktivt ska söka lämpligt arbete, och att Arbetsförmedlingen ska underrätta arbetslöshetskassan när så inte är fallet.

Otydliga beskrivningar av arbetssökandets inriktning och lämpligt arbete

Granskningen visar bland annat att Arbetsförmedlingen inte har beskrivit arbetssökandets inriktning på ett tydligt eller konkret sätt i mer än ett fåtal individuella handlingsplaner. Det framgick heller inte vilka yrken eller yrkesområden som har bedömts vara lämpliga arbeten för respektive arbetssökande. 

Detta innebär konkret att Arbetsförmedlingen inte har tydliggjort vad kravet att dels vara aktiv i arbetssökandet, dels söka lämpliga arbeten innebär för den enskilde utifrån just hans eller hennes yrkeserfarenhet, utbildning och andra personliga förhållanden. Det i sin tur leder till att handlingsplanen inte kan fungera som utgångspunkt för granskning av aktivitetsrapporten och bedömning av om den arbetssökande aktivt har sökt lämpliga arbeten, så som det är tänkt. Det leder också till att Arbetsförmedlingen i praktiken förmedlar att ett arbetssökande som inte stämmer överens med villkoren i försäkringen är tillåtet. 

Bedömningen av sökaktiviteten är inte rimlig i 30 procent av fallen

Granskningen visar att Arbetsförmedlingen har godkänt aktivitetsrapporter som inte innehöll någon sökaktivitet, vilket innebär att arbetssökande har bedömts uppfylla kravet på sökaktivitet trots att inte har sökt några arbeten eller genomfört några andra aktiviteter för att ta sig ur arbetslösheten. IAF bedömer att Arbetsförmedlingens bedömning av de deltidsarbetslösa sökaktivitet inte kan anses vara rimlig i 30 procent av det totala antalet aktivitetsrapporter som har godkänts.

Eftersom det inte finns några godtagbara skäl för en person som får arbetslöshetsersättning att inte söka arbete aktivt, sätter en sådan hantering principen om aktivt arbetssökande ur spel. Det i sin tur leder till att arbetslöshetsersättning betalas ut till personer som inte har rätt till det, eftersom de inte lever upp till villkoren i arbetslöshetsförsäkringen. IAF riktar kritik mot Arbetsförmedlingen eftersom denna hantering inte är i enlighet med gällande bestämmelser.

Arbetslöshetskassan har underrättats i 3,5 procent av fallen

Granskningen visar även att Arbetsförmedlingen har underkänt ett dussin aktivitetsrapporter. Men trots att det innebär en bedömning av att de deltidsarbetslösa inte har levt upp till kravet att aktivt söka lämpliga arbeten, har Arbetsförmedlingen inte underrättat arbetslöshetskassan. IAF riktar kritik mot Arbetsförmedlingen eftersom denna hantering inte är i enlighet med gällande bestämmelser. 

Arbetsförmedlingen har skickat totalt 3 underrättelser till arbetslöshetskassan, men IAF bedömer att minst 85 underrättelser borde ha skickats eftersom de arbetssökande inte aktivt hade sökt lämpligt arbete. Det betyder att Arbetsförmedlingen har underrättat i endast 3,5 procent av de fall som de borde ha underrättat i.

Sammantaget bedömer IAF att de brister i Arbetsförmedlingens kontroll som granskningen visar, riskerar att leda till att arbetslöshetsförsäkringen inte fungerar som en omställningsförsäkring för deltidsarbetslösa. Det i sin tur riskerar att leda till att arbetssökande blir kvar i arbetslöshet längre än nödvändigt.