IAF Inspektionen för arbetslöshetsförsäkringen

Granskning av Skogs- och lantbrukstjänstemännens arbetslöshetskassa

Skogs- och Lantbrukstjänstemännens arbetslöshetskassa är den fjärde arbetslöshetskassan som blivit granskad enligt en modell som utvecklats för att stärka granskningen av arbetslöshetskassornas arbete. Granskningen har genomförts utifrån en processinriktad modell som innebär att såväl arbetslöshetskassans styrning och arbetsformer som rättstillämpning har granskats.

Granskning av ledning, förvaltning och organisation

IAF:s bedömning är att arbetslöshetskassan inte säkerställer en ändamålsenlig ledning och styrning av verksamheten.  Arbetslöshetskassan saknar riskanalyser och en process för intern styrning och kontroll i syfte att uppmärksamma risker i verksamheten som kan leda till brister i rättssäkerheten och för att förhindra att arbetslöshetsersättning felaktigt utbetalas. Därför riktar vi kritik och anmärkningar på flera punkter.

IAF riktar kritik mot att arbetslöshetskassan:

  • bryter mot föreningsrättsliga bestämmelser genom att styrelseordförande för arbetslöshetskassan även har en anställning som kassaföreståndare.

IAF anmärker mot att:

  • arbetslöshetskassan inte har dokumenterat uppkomna jävssituationer i styrelseprotokoll.
  • arbetslöshetskassan inte i tillräcklig omfattning har sett över sitt samarbete och kopplingar till närliggande förbund.
  • arbetslöshetskassans styrelse inte följer upp arbetet med försäkringen på ett godtagbart sätt.

Ekonomi och medlemshantering

Granskningen visar på att arbetslöshetskassan i denna del har en strukturerad uppföljning och kontroll av ekonomin. Arbetslöshetskassans ekonomi är stabil men är beroende av det statsbidraget till mindre arbetslöshetskassor för att kunna finnas kvar. Medlemsadministrationen fungerar väl, även om medlemsantalet är på nedåtgående sedan en tid.

Bedömning av granskade ärenden

I ärendegranskningen har IAF funnit flera brister och fel som rör rättstillämpning, dokumentation, beslutsmotiveringar och beslutsregistreringar. I rapporten riktar IAF kritik mot arbetslöshetskassan för att dessa brister är genomgående och omfattande.  

Uppföljning

Arbetslöshetskassan ska senast den 28 maj 2019 lämna in en skriftlig redovisning till IAF. Den ska redovisa vilka åtgärder som vidtagits för att säkerställa en rättssäker handläggning och korrekt registrering utifrån resultatet av ärendegranskningen i den här rapporten.