IAF Inspektionen för arbetslöshetsförsäkringen

Statsbidragshanteringen inom arbetslöshetsförsäkringen

Hanteringen av statsbidrag inom arbetslöshetsförsäkringen fungerar i stort bra mellan Arbetsförmedlingen och arbetslöshetskassorna. IAF anmärker dock mot att Arbetsförmedlingen i vissa fall betalar ut statsbidrag till andra konton hos arbetslöshetskassorna, än de som är avsedda för statsbidrag. IAF beskriver även fyra utvecklingsområden både för Arbetsförmedlingen och arbetslöshetskassorna i rapporten.

Arbetslöshetskassorna har rätt till statsbidrag för kostnader för utbetald arbetslöshetsersättning. Det är Arbetsförmedlingen som ansvarar för att betala ut statsbidraget till arbetslöshetskassorna. Hanteringen av statsbidrag, som innefattar både ut- och återbetalning av statsbidrag sker huvudsakligen i Arbetsförmedlingens system Stark. 

Arbetsförmedlingen följer inte föreskriften i vissa fall

I rapporten riktar IAF en anmärkning mot att Arbetsförmedlingen i vissa fall betalat ut statsbidrag till andra konton, än de som är avsedda för statsbidrag.

Om arbetslöshetsersättning av någon anledning inte når en mottagare eller om arbetslöshetskassorna betalar ut arbetslöshetsersättning i förskott betalar Arbetsförmedlingen ut statsbidraget direkt till arbetslöshetskassan, men inte till det konto som är avsett för statsbidrag. Detta är en brist eftersom det inte följer Arbetsförmedlingens egen föreskrift. Det kan också innebära en risk för felaktiga utbetalningar. 

Utvecklingsområden

  • återbetalningshanteringen kan förbättras,
  • Arbetsförmedlingens kontroller innan utbetalning kan tidigareläggas,
  • avstämning bör ske av att anslaget har använts till avsett ändamål, samt
  • förbättrad dialog mellan Arbetsförmedlingen och arbetslöshetskassorna på användarnivå.

Uppföljning

Arbetsförmedlingen ska senast den 30 augusti 2019 lämna in en redogörelse till IAF om vilka åtgärder de har vidtagit med anledning av resultatet som rapporten redovisar.

Arbetsförmedlingen ska också, tillsammans med Sveriges a-kassor, senast den 30 augusti 2019 redogöra för de åtgärder man vidtar för att förbättra de utvecklingsområden IAF redogör för i slutsatserna.