IAF Inspektionen för arbetslöshetsförsäkringen

Arbetsförmedlingens arbete med handlingsplaner och aktivitetsrapporter 2019 och 2020

Både handlingsplaner och aktivitetsrapporter är centrala verktyg för att stödja den som är arbetslös att snabbt ställa om till annat arbete. Verktygen är också en förutsättning för att Arbetsförmedlingen ska kunna kontrollera att den som får ersättning lever upp till regelverkens krav. Ärendegranskningar, genomförda under 2020, visar att Arbetsförmedlingen brister i arbetet med handlingsplaner och aktivitetsrapporter. Störst brister finns det i hanteringen av handlingsplaner och aktivitetsrapporter för de som är långtidsarbetslösa.

Hanteringen av handlingsplaner och aktivitetsrapporter har brister

IAF har granskat Arbetsförmedlingens arbete med individuella handlingsplaner och aktivitetsrapporter för arbetssökande som har arbetslöshetsersättning och programdeltagare med aktivitetsstöd eller utvecklingsersättning.  Resultaten visar att det finns övergripande brister i Arbetsförmedlingens arbete med handlingsplaner och aktivitetsrapporter på vissa områden. Bristerna som rör Arbetsförmedlingens arbete med de arbetssökandes handlingsplaner grundas i att de arbetsmarknadspolitiska bedömningarna många gånger är inaktuella och ofullständiga. Arbetsförmedlingen brister också i att löpande planera in aktuella aktiviteter för de arbetssökande. Bristerna som rör Arbetsförmedlingens arbete med de arbetssökandes aktivitetsrapporter består av att alla aktivitetsrapporter inte granskas skyndsamt. Vidare brister Arbetsförmedlingen i att underrätta när det kan antas att den arbetssökande inte lever upp till de krav som regelverken ställer. 

Större brister för långtidsarbetslösa

De påtalade bristerna gäller både för arbetssökande med arbetslöshetsersättning och för programdeltagare med aktivitetsstöd eller utvecklingsersättning. Bristerna är generellt något större när det gäller arbetssökande som oavsett ålder hade varit inskrivna vid Arbetsförmedlingen i mer än tolv månader, det vill säga de som är långtidsarbetslösa.

Återkommande granskning av kontrollarbetet 

Denna rapport är en del av IAF:s återkommande granskningar inom Arbetsförmedlingens kontrollarbete. Den utgår från en ny granskningsmodell som vi har utvecklat under 2020. Syftet är att på ett effektivt sätt genomföra granskningar av ett par centrala områden varje år för att få en bred och övergripande bild av kontrollarbetet. Rapporten innehåller en klickbar innehållsförteckning och länkar som möjliggör en enkel navigering för dig som läser rapporten på en datorskärm eller läsplatta.