IAF Inspektionen för arbetslöshetsförsäkringen

Arbetslöshetskassornas avskrivning av återkrav

När arbetslöshetsersättning har blivit felaktigt utbetald ska arbetslöshetskassorna kräva tillbaka den utbetalda ersättningen. Varje år beslutar kassorna om återkrav mellan 100-130 miljoner kronor. I den här granskningen har IAF undersökt i vilken utsträckning och av vilken anledning vissa återkrav blir avskrivna av arbetslöshetskassorna.

De vanligaste anledningarna till avskrivning är när den enskilde har avlidit och det inte finns tillgångar i dödsboet, vid mindre belopp där arbetslöshetskassan bedömt att det inte är värt att driva in fordran, när den återbetalningsskyldige har beviljats skuldsanering och när ett återkrav har preskriberats. 

Statliga fordringar kan som huvudregel inte skrivas av och utgångspunkten i arbetslöshetsförsäkringen är att felaktigt utbetald ersättning ska krävas tillbaka. Det innebär att arbetslöshetskassorna inte har något regelverk som ger stöd till att skriva av sina återkrav på det sätt som de tillämpar.

IAF bedömer att det bör vara möjligt för arbetslöshetskassorna att i större utsträckning besluta om eftergift i vissa av de situationer där arbetslöshetskassorna idag skriver av återkraven. IAF anser också att det finns anledning att överväga om det ska införas beloppsgränser som gör att arbetslöshetskassorna inte behöver återkräva felaktigt utbetald arbetslöshetsersättning.